Adwokat Prawo Spadkowe Wrocław, Prawnik porady prawne | Do którego sądu wnieść wniosek o dział spadku?
17083
single,single-post,postid-17083,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Do którego sądu wnieść wniosek o dział spadku?

16 Mar Do którego sądu wnieść wniosek o dział spadku?

Zainicjowanie jakiegokolwiek postępowania przed sądem wymaga złożenia odpowiedniego pisma, uiszczenia stosownej opłaty sądowej bądź podjęcia innych kroków i czynności przewidzianych prawem. Bardzo często skupiając się na dopełnieniu tych wszystkich formalności zapominamy o ustaleniu tych najbardziej oczywistych kwestii, a mianowicie do którego sądu należy wnieść pozew lub wniosek, gdyż pamiętać należy, że przepisy Kodeksu postępowania cywilnego w tym zakresie różnie określają właściwość miejscową sądu dla danego rodzaju spraw, dlatego ustalenie właściwego sądu nie zawsze jest takie proste i oczywiste.

Sądem rozpatrującym sprawy z zakresu prawa spadkowego jest sąd spadku, którym jest właściwy sąd rejonowy. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, do czynności w postępowaniu spadkowym, czyli m.in. w sprawach dotyczących stwierdzenia nabycia spadku bądź działu spadku, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy. Przytoczony przepis stanowi więc wyjątek od ogólnych regulacji w zakresie właściwości miejscowej w postępowaniu nieprocesowym, które stanowią, iż wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w przypadku braku miejsca zamieszkania – sąd miejsca jego pobytu. Jednakże, jeżeli miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy nie da się ustalić, czyli gdy nie jesteśmy w stanie wskazać, który sąd spadku jest właściwy do rozpoznania danej sprawy, właściwość sądu generuje miejsce położenia majątku spadkowego lub jego części. W takim więc przypadku, wniosek o dział spadku należy skierować do sądu na którego obszarze znajduje się majątek spadkowy. Oczywiście może się zdarzyć, iż spadkobiercy nie potrafią wskazać miejsca pobytu spadkodawcy za życia, a majątek spadkowy znajduje się w okręgu kilku sądów rejonowych, dlatego w takim przypadku, wybór sądu spadku należy do wnioskodawcy, który przy wskazywaniu właściwego sądu nie musi kierować się wielkością części majątków położonych w okręgach różnych sądów rejonowych. Jednakże, jeśli ustalenie sądu spadku na podstawie wskazanych powyżej uregulowań nadal nie jest możliwe, sądem spadku jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy.

Zobacz inne ciekawe wpisy dotyczące prawa spadkowego http://www.sprawy-spadkowe.wroclaw.pl

Wskazane powyżej przepisy nie są jednakże jedynymi, które określają właściwość sądu rozpoznającego sprawy z zakresu działu spadku, gdyż ustawodawca wprowadził pewne wyjątki w tym zakresie. Zgodnie bowiem z regulacjami dotyczącymi postępowania o dział spadku, sąd spadku

może przekazać sprawę sądowi rejonowemu, w którego okręgu znajduje się spadek lub jego znaczna część, albo sądowi rejonowemu, w którego okręgu mieszkają wszyscy współspadkobiercy. Przekazanie sprawy może nastąpić na żądanie każdego uczestnika postępowania o dział spadku, zgłoszone nie później niż na pierwszej rozprawie. Może zatem okazać się, że sprawa o dział spadku nie będzie rozpoznawana przez sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania spadkodawcy, które zostało wskazane przez wnioskodawcę, gdyż ze względu na wniosek uczestnika postępowania zostanie ona przekazana do sądu w którego okręgu znajduje się spadek lub gdzie mieszka większość spadkobierców. Wskazane uregulowanie spełnia względy tzw. celowości, co oznacza, że decyzja o przekazaniu sprawy nie może być dowolna, lecz sąd powinien kierować się względami wskazanymi powyżej. Do przekazania sprawy niezbędny jest wniosek jednego chociażby uczestnika postępowania, złożony najdalej do chwili zamknięcia pierwszej rozprawy. Na postanowienie o przekazaniu sprawy przysługuje zażalenie. Po uprawomocnieniu się postanowienia, sąd, któremu sprawę przekazano, jest nim związany, nie jest bowiem możliwe dalsze przekazywanie sprawy, gdyż przepis jednoznacznie uprawnia do przekazania sprawy tylko sąd spadku.

Jak zostało powyżej wskazane, sprawy o dział spadku rozpoznawane są w pierwszej instancji przez właściwy sąd rejonowy, natomiast sądem drugiej instancji, rozpoznającym apelację od postanowienia sądu rejonowego, jest sąd okręgowy.

No Comments

Post A Comment