Adwokat Prawo Spadkowe Wrocław, Prawnik porady prawne | Z czego składa się wniosek o dział spadku?
17085
single,single-post,postid-17085,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Z czego składa się wniosek o dział spadku?

07 Lut Z czego składa się wniosek o dział spadku?

Podział majątku spadkowego może nastąpić na dwa sposoby- poprzez zawarcie przez spadkobierców stosownej umowy o dział spadku lub na mocy postanowienia sądu wydanego po przeprowadzeniu postępowania o dział spadku. W przypadku umownego podziału, który sporządza notariusz, rejent wiele kwestii spadkobiercom wyjaśnia i informuje jakie dokumenty należy przedłożyć, aby zawrzeć umowę o dział spadku, jeśli natomiast spadkobiercy decydują się, aby dział spadku poddać pod rozstrzygnięcie sądu, muszą o wielu kwestiach sami pamiętać, w tym przede wszystkim o tym by prawidłowo sformułować wniosek o dział spadku.

Napisanie wniosku o dział spadku nie jest najprostszą rzeczą, w takim wniosku należy bowiem uwzględnić wiele elementów, których wymaga ustawa. Postępowanie o dział spadku prowadzone jest w trybie postępowania nieprocesowego, a więc zamiast pozwu do sądu kierujemy wniosek, który zainicjuje postępowanie. Wniosek jest bardzo podobny do pozwu, należy w nim bowiem wskazać sąd do którego wniosek kierujemy, imię i nazwisko stron- z tą jednakże zmianą, że zamiast powoda w postępowaniu nieprocesowym występuje wnioskodawca, a zamiast pozwanego uczestnik. Ponadto, we wniosku wskazujemy również przedstawicieli ustawowych i pełnomocników ustanowionych przez wnioskodawcę w sprawie, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku i dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, podpis wnioskodawcy albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika oraz wymienienie załączników. Z uwagi, iż wniosek o dział spadku jest pierwszym pismem w sprawie, w takim wniosku wskazać należy również oznaczenie miejsca zamieszkania lub adres wnioskodawcy i uczestników postępowania oraz numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) wnioskodawcy, a jeżeli to jest możliwe, również numer PESEL uczestników postępowania.

Potrzebujesz pomocy adwokata specjalisty od spraw spadkowych, zachowku, działu spadku – zapraszamy na stronę

www.sprawy-spadkowe.wroclaw.pl

Wskazane powyżej elementy są wspólne dla każdego wniosku kierowanego do sądu, jednakże w przypadku postępowania o dział spadku ustawodawca wymaga uwzględnienia we wniosku jeszcze innych okoliczności, niezbędnych do rozpoznania tego rodzaju sprawy. Pamiętać zatem należy, aby we wniosku o dział spadku powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu. W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy, np. wypis z księgi wieczystej. Czasem jednak zdarza się, że spadkobiercy dokonują czynności związanych z objęciem majątku spadkowego nie po kolei, tzn. najpierw składają wniosek o dział spadku, choć wcześniej nie zostało wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, ani nie sporządzono aktu poświadczenia dziedziczenia, w takim jednak przypadku postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku sąd wydaje w toku postępowania działowego. Wnioskodawca we wniosku powinien podać również sądowi swój wiek, zawód, stan rodzinny oraz dane co do swych zarobków i majątku, a także zarobków i majątku małżonka, wyjaśnić, w jaki sposób korzystał ze spadku dotychczas, jak również podać inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie oraz co każdy ze współspadkobierców ma otrzymać ze spadku.

Jeżeli przedmiotem działu jest gospodarstwo rolne, współspadkobiercy powinni w szczególności podać informacje, który ze spadkobierców je prowadzi lub stale w nim pracuje, jeżeli natomiast kilku spadkobierców zajmuje się gospodarstwem lub żaden z nich, wówczas należy wykazać, który spadkobierca daje najlepszą gwarancję jego należytego prowadzenia, gdyż właśnie tej osobie sąd gospodarstwo przyzna. Na wniosek wszystkich spadkobierców sąd może zarządzić sprzedaż gospodarstwa rolnego. Sprzedaż może nastąpić również wówczas, gdy żaden spadkobierca nie wyrazi zgody na przyznanie mu gospodarstwa, we wniosku o dział spadku można zatem wskazane powyżej kwestie uwzględnić i wyrazić swoje stanowisko w sprawie.

No Comments

Post A Comment